Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

ČR nutně musí zajistit kontrolu nad utrácením peněz daňových poplatníků. Aktuální podoba zákona o finanční kontrole je zcela nedostatečná - ignoruje doporučení Světové banky a mezinárodní dobrou praxi, neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky, prohlubuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému a nezajistí nezávislost interního auditu, která je dlouhodobě kritizována odbornou veřejností i Evropskou komisí. „Současná podoba zákona, která byla přijata jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie, neodpovídá moderním trendům v nastavení procesů finančního managementu, interního auditu a centrální harmonizace veřejných institucí. Česká republika potřebuje nezbytně nový kvalitní zákon, který by podrobněji vymezil a upravoval vymahatelnost manažerské odpovědnosti, funkčně nezávislý interní audit, účinnou aplikaci zásad řádného finančního řízení a efektivní systém harmonizace vnitřního řídícího a kontrolního systému všech subjektů veřejné správy.[1]

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

První možnou variantou, která se nabízela, byla novelizace současného zákona o finanční kontrole, raději však bylo přistoupeno k řešení v podobě zcela nového zákona s názvem o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Cílem Návrhu je zjednodušit, unifikovat a rozvíjet současnou legislativu systému vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě natolik, aby byl tento systém efektivní, snižoval byrokracii, umožňoval koordinaci různých systémů ověřování při ochraně vnitrostátních i zahraničních veřejných prostředků, a to na principu „jednotného auditu“.[2] Tento návrh zákona předložilo Ministerstvo financí, nicméně Legislativní rada vlády tento návrh doporučila neschválit a v současné době Ministerstvo financí zpracovává další verzi tohoto zákona.

3. Celkové hodnocení

Hlavním představitelem tohoto nového zákona a potřebnosti jeho prosazení je Lukáš Wagenknecht - někdejší první náměstek Ministerstva financí, který byl z pozice náměstka propuštěn v polovině roku 2015. Tímto i odešla osoba, která se tomuto zákonu a opatření intenzivně věnovala a bohužel nebyla adekvátně nahrazena. V konečném důsledku tak zákon by měl být pořád ve fázi přípravy na Ministerstvu financí, což jinými slovy znamená, že s největší pravděpodobnosti nebude prosazen do konce volebního období.

[1] http://www.nfpk.cz/zakon-o-financni-kontrole

[2] http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6718780

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi