Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Odpolitizování státní správy (REST 6)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Česká republika byla jedinou zemí v EU, kde úředníci nebyli chráněni před politickými tlaky takzvaným zákonem o státní službě. Ten znemožňuje, aby si nový ministr mohl po příchodu do úřadu dosadit na vedoucí pozice své "koně", kteří by poté mohli podle jeho pokynů odklánět veřejné prostředky. Zákon ale zároveň zásadně zpřísňuje pravidla pro úředníky. Jejich rozhodnutí podléhají hmotné odpovědnosti. Vedoucí pozice jsou obsazovány ve veřejných výběrových řízeních a pravidla pro odměňování jsou pevně dána. Je důležité, aby přijaté opatření jasně oddělilo a vymezilo politické a úřednické (apolitické) pozice, včetně vymezení jejich kompetencí, stanovilo pro úředníky jasná práva a povinnosti nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky, zavedlo transparentní personální politiku podporující odbornost, včetně otevřených výběrových řízení do státní správy i na obsazování vedoucích pozic. Důležité je zavedení kariérního řádu. Nového jednotného transparentního systému odměňování bez možnosti smluvních platů, který zajistí omezení nenárokové složky platu. Dále vytvoří jednotnou systemizaci úředníků, ve které budou mít status úředníka pracovníci, kteří vykonávají agendy v oblastech personálních, koncepčních a v oblasti vynakládání veřejných prostředků, a kteří rozhodují o právech a povinnostech, bude řešit podmínky přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového zákona, s důrazem na absolvování úřednické zkoušky. Důležité jsou rovněž struktury a mechanismy pro jednotný výklad a aplikaci tohoto zákona jako například Generální ředitelství státní služby.[1]

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Služební zákon se stal nakonec předmětem politického boje a bohužel rezignoval na splnění důležitých protikorupčních předpokladů. V účinnost nakonec vstoupil 1. 7. 2015.

3. Celkové hodnocení

Zákon neposiluje dostatečně stabilitu ve státní správě. Hlavním problémem je nízký počet hodnocení úředníků jako důvod pro odvolání a možnost svévolné změny systemizace. U představených je možné odvolání dokonce již po jednom negativním hodnocení. To je zcela v rozporu s deklarovaným cílem posílení stability, který je mimo jiné i jedním z hlavních požadavků Evropské komise. Oproti předchozí verzi jsme svědky zcela alarmujícího „znetransparentnění“ výběrových řízení, které přináší možnost výběrové řízení zrušit kdykoli, když se představenému vítězní uchazeči nebudou „zdát vhodní“. Velmi rizikové se jeví i možnosti politiků aktivně ovlivňovat chod celého státního aparátu nikoli nutnou volbou agendy, ale konkrétními zásahy do autonomního fungování byrokracie. Služební předpisy budou realizovány nařízením vlády, tedy politicky. Členové výběrových komisí jsou ve velké míře nominováni také politicky. Vytvoření tzv. náměstka pro státní službu na Ministerstvu vnitra je nedůstojným zastíracím manévrem, kdy většina opatření ve věcech služby budou realizována Ministerstvem vnitra, tedy s podpisem ministra - politika.[2]

[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/odpolitizovani-statni-spravy

[2] http://www.rekonstrukcestatu.cz/novinky/20140930_stanovisko-k-novele-sluzebniho-zakona_final.pdf

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi