Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní (REST 1)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Pokud budou strany muset hospodařit transparentně, velmi se jim ztíží možnost černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.[1]

Je nezbytné, aby přijatá opatření splňovala tyto požadavky:

 • transparentní účty na veškeré účetnictví,
 • veškeré finanční transakce nad 20.000,- Kč pouze bezhotovostně, samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň, vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,
 • výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online, auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,
 • povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele, rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě),
 • nezávislý kontrolní mechanismus, který bude aktivně prověřovat hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů).

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Dne 24. 8. 2016 senátoři schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Ta přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran v ČR. Strany budou muset od začátku příštího roku povinně vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad. Zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce. Novelu volebních zákonů, které upravují předvolební kampaně, senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a s ním jej poslali do sněmovny, kde již ho potvrdili poslanci.[2] Prezident nakonec novelu zákona o sdružování v politických stranách podepsal dne 6. 9. 2016.

3. Celkové hodnocení

Politické strany se dlouhou dobu bránily přijetí účinného opatření v oblasti financování politických stran. Ocitly se tak pod tlakem jednak Rekonstrukce státu a jednak Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO). Prosazené opatření splňuje řadu důležitých požadavků, a pouze některé části bude nutné v budoucnu upravit – například nesmyslně vysoko nastavené limity na kampaně. Klíčová bude ovšem vymahatelnost tohoto zákona, což je často největším problémem všech protikorupčním opatření. Historii legislativního procesu této novely zákona (a dalších navazujících zákonů) lze sledovat zde http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=569. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích nabude účinnosti 1. 1. 2017.

[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a-volebnich-kampani

[2] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/10194-senat-schvalil-nezavislou-kontrolu-financovani-politickych-stran-zpresnene-volebni-zakony-posila-do-snemovny

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi