Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Registr smluv (REST 3)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Není žádný důvod, aby všechny smlouvy státu a veřejných institucí nebyly jednoduše dostupné všem – je to nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům majetku. Tyto smlouvy si sice už dnes mohou občané vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, úřady je ale často neposkytují s odvoláním na obchodní tajemství či jiné záminky. Nejjednodušší a nejúčinnější opatření zavedli třeba na Slovensku: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv.[1]

Je nezbytné, aby podmínkou účinnosti všech smluv, které bude uzavírat stát, územní samosprávný celek a další veřejné instituce (např. státní podniky či obchodní společnosti ovládané státem) bylo jejich zveřejnění na internetu. Je nezbytné zřídit centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti a bude obsahovat texty smluv a metadata ve strojově zpracovatelném formátu, s výjimkou informací chráněných zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 137/2006 Sb. (např. osobní údaje, obchodní tajemství).

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Zákon o registru smluv vstoupil v platnost do zkušebního období dne 1. 7. 2016. Naostro začne platit dne 1. 7. 2017 a právě tento přechodný rok by měl sloužit k vyzkoušení si fungování tohoto registru, kdy prozatím není uplatňována tzv. neplatnost smlouvy za její nezveřejnění.

3. Celkové hodnocení

Zákon o registru smluv byl schválen v poměrně dobrém znění. Výjimku pro zveřejňování smluv si sice zcela nesmyslně vybojoval ČEZ, nicméně až na tento či několik dalších drobných nesmyslných úprav (zveřejňování smluv nad 50 tisíc Kč) je nezbytné toto znění bránit. Právě během tohoto roku zesilují snahy o prosazení dalších neopodstatněných výjimek, na které by se povinnost zveřejňovat smlouvy nevztahovala. Zvlášť nelogické je nezveřejňování smluv u státních či státem vlastněných společností. Analogicky svoji výjimku požadovaly i vysoké školy a další zájmová uskupení. V nejbližším období je tedy nezbytné registr důsledně bránit. Legislativní proces zákona o registru smluv je možné analyzovat zde http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=42&o=7.

[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/smlouvy-na-internetu

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi