Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Nezávislé vyšetřování korupce (REST 7)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Vyšetřování významných korupčních kauz v minulosti často končilo u ledu na základě zásahů vysoce postavených státních zástupců, na jejichž jmenování a odvolávání mají u nás politici přímý vliv. Bez posílení nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství nelze dosáhnout výraznějšího úspěchu při vyšetřování té nejzávažnější finanční kriminality a politické korupce. Tu lze zajistit řadou pravidel a omezení pro jmenování nejvyššího státního zástupce a pro jmenování šéfa specializovaného útvaru pro vyšetřování korupce, jehož vznik vláda avizovala.

Samotné řešení by mělo obsahovat:

 • spolurozhodování dvou ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zástupce (princip dvojí kontroly),
 • jmenování na pevně stanovené funkční období bez možnosti opakování funkce,
 • odvolání v průběhu funkčního období by mělo být jen na základě kárného řízení a z důvodů stanovených zákonem,
 • pokud bude navržen specializovaný útvar pro vyšetřování korupce při Nejvyšším státním zastupitelství, je nezbytné vymezení pravomocí mezi nejvyšším státním zástupcem a vedoucím specializovaného útvaru, které zabrání možnosti politických zásahů do vyšetřování citlivých kauz na regionální i celostátní úrovni.

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Ministerstvo spravedlnosti připravilo nový návrh zákona o státním zastupitelství, které obsahovalo následující změny:[1]

 • struktury státního zastupitelství, kde se počítá s tím, že soustava státního zastupitelství bude na jednu stranu zjednodušena, neboť má dojít ke zrušení vrchních státních zastupitelství, na druhou stranu se navrhuje zřízení nového celorepublikového státního zastupitelství, které bude specializované na případy nejzávažnější kriminality, zejména majetkové a hospodářské, trestnou činnost korupčního charakteru a trestnou činnost spáchanou v souvislosti s veřejnými zakázkami a insolvenčním řízením,
 • postavení vedoucích státních zástupců, kteří budou jmenováni na stanovené funkční období, přičemž k odvolání z funkce před uplynutím tohoto funkčního období bude možné dojít pouze na základě rozhodnutí kárného soudu pro kárné provinění; vedoucí státní zástupci s výjimkou nejvyššího státního zástupce budou vybíráni ve výběrových řízeních,
 • postavení státních zástupců, kteří svoji funkci budou napříště vykonávat jako veřejnou funkci,
 • oblasti dohledu, kde je zřejmě nejvýznamnější změnou zavedení možnosti odmítnutí splnění pokynu nejen pro rozpor se zákonem (což umožňuje současná úprava), ale i pro rozpor s uznávaným výkladem práva, a dále pak omezení tzv. negativních pokynů dávaných v rámci výkonu řídicích a kontrolních oprávnění vedoucího státního zástupce.

3. Celkové hodnocení

Nový zákon o státním zastupitelství narazil na četnou kritiku a připomínky a byl navržen k propracování. Z praktického hlediska je velice málo pravděpodobné, že by tento zákon prošel legislativním procesem do konce volebního období.

Tento zákon prozatím vykazoval řadu závažných nedostatků a rizik. Omezený dohled nad činností Speciálního státního zastupitelství, který navrhl jako kompromisní řešení ministr Pelikán, představuje neodůvodněnou výjimku z pravidla, že nad postupem státního zastupitelství vykonává vyšší stupeň státního zastupitelství dohled v celém průběhu dozoru. Dohled omezený na závěrečnou fázi dozoru vyšetřování je nejenom nedostatečný, ale jedná se o nestandardní a nesystémový prvek, který zpochybňuje princip rovnosti před zákonem. Tento návrh dále definuje působnost SSZ tak, že je příslušné ve věcech trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů se škodou nejméně 250 mil. Kč. Tato navrhovaná výše škody je příliš vysoká, takže řada trestných činů, kde dozor doposud vykonávaly specializované odbory vrchních státních zastupitelství, by spadaly pouze pod krajská státní zastupitelství, která často nemají pro řešení složitých hospodářských kauz dostatečné odborné kapacity. Zrušením Vrchních státních zastupitelství v Praze a v Olomouci dojde rovněž k zásahu při vyřizování případů, které doposud spadají do jejich kompetence, přičemž navrhovaný zákon tuto situaci nijak neřeší. Proces jmenování nejvyššího státního zástupce je nezbytné odpolitizovat. Návrh předpokládá, že nejvyššího státního zástupce bude nadále jmenovat vláda na návrh ministra spravedlnosti, přičemž je mnohem vhodnější, aby o této funkci spolurozhodovali 2 ústavní orgány a rozhodnutí vlády by musel potvrdit Senát nebo prezident.

[1] https://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi