Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Zrušení anonymních akcií (REST 4)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Existence listinných akcií na majitele (anonymních akcií) nemá žádná racionální ekonomický význam. Naopak tato forma akcií přináší nekontrolovatelnou anonymitu a nemožnost vystopovat skutečného majitele firem. Jediná transparentní forma akcií je elektronická forma akcií, která za sebou zanechává elektronickou stopu a je tudíž možné pak vystopovat historii jednotlivých změn vlastnictví. Jedním ze dvou nezbytných kroků vedoucí ke zprůhlednění vlastnictví společnosti je zrušení anonymních akcií. Zde ovšem nutno zdůraznit, že toto opatření neznamená, že by konečným vlastníkem české společnosti nemohla být osoba vlastnící anonymní akcie. Toto opatření totiž umožní zrušit anonymní akcie „v českém prostředí“, ovšem nikoliv jinde ve světě. Ve výsledku tedy i nadále bude moci být vlastníkem české společnosti další společnost – například na Panamě, kde již vlastnění společnosti skrz anonymní akcie je umožněno.

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Toto opatření nakonec bylo přijato zákonem o transparentnosti akciových společnosti.[1] Tento zákon nabyl účinnosti 30. června 2013. Na základě tohoto zákona byly společnosti donuceny převést listinné akcie na majitele na jinou formu akcií – na listinné akcie na jméno, případně je zaknihovat v centrálním depozitáři anebo imobilizovat.

3. Celkové hodnocení

Na počátku je vhodné říct, že klíčovým opatřením vedoucím ke zprůhlednění vlastnictví – zejména vlastnictví firem získávající veřejné prostředky, je povinnost doložit své vlastnictví po konečného vlastníka (viz bod 6). V každém případě i toto opatření je důležité. Nutno dodat, že termín „anonymní akcie“ je hovorovým termínem, který není přesně definován. Často jsou tak označovány pouze listinné akcie na majitele, nicméně jindy tímto jsou myšlené všechny listinné akcie – tedy včetně listinných akcií na jméno, které jsou obdobně neprůhledné. Zrušení listinných akcií na majitele lze tedy hodnotit relativně pozitivně, i když nepochybně nejedná se o ideální podobu tohoto opatření.

[1] http://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=715&CT1=0

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi