Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Zprůhlednění příjemců veřejných peněz

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Současný stav umožňuje vznik situace, kdy veřejné prostředky získávají zcela anonymní společnosti. Tato anonymita způsobuje velmi netransparentní prostředí a pro orgány činné v trestním řízení je často nemožné vypátrat skutečné příjemce prostředků. Transparentnost vlastnické struktury až po fyzickou osobu zabrání tomu, aby osoba rozhodující o udělení veřejné zakázky byla zároveň skrytým vlastníkem vítěze veřejné zakázky a tudíž i konečným beneficientem veřejných prostředků. V současné době nelze tento typ střetu zájmů vedoucí k předražování veřejných zakázek nijak prokázat (např. nemožnost dohledat a prokázat, kdo je vlastníkem firmy Haguess a konečným beneficientem peněz vyplacených za zakázku OPENCARD či to, zda Martin Roman vlastnil firmu Škoda Transportation, které jménem společnosti ČEZ udělil veřejné zakázky, nebo konečně kauza IZIP, kde nelze dohledat a prokázat, zda poslanci EP Ouzký a Cabrnoch vlastnili firmu IZIP, které zajišťovali veřejné zakázky od VZP, atd.).[1]

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Česká vláda byla nakonec donucena se otázkou anonymity příjemců veřejných prostředků zabývat díky IV. evropské směrnici proti praní špinavých peněz, kterou je ČR povinna implementovat nejpozději do poloviny roku 2017. Členské země budou muset zavést rejstříky konečných vlastníků, které budou obsahovat informace o konečných vlastnících firem. Tento rejstřík by dle českého návrhu byl neveřejný, informace by zde často nebyly ověřitelné a tento rejstřík by neobsahoval žádný přísnější přístup k těm společnostem, které získávají veřejné prostředky.

3. Celkové hodnocení

Toto opatření bylo přijato v doslova tragickém stavu, pravděpodobně v rozporu s evropskou směrnicí a v rozporu s doporučením a usnesením Rady vlády pro boj proti korupci. NFPK speciálně pro Radu vlády pro boj proti korupci zpracoval zpravodajskou zprávu, který obsahoval souhrn všech nejpodstatnějších doporučení a důležitých předpokladů, aby toto opatření bylo účinné a splnilo svůj účel.[2] Zvrátit nepříznivý vývoj se pokusil poslanec KDU-ČSL Jaroslav Klaška se svým pozměňujícím návrhem, aby tento rejstřík nebyl tajný, ale naopak veřejně přístupný. Bohužel neuspěl. Senát bohužel nakonec dne 19. 10. 2016 potvrdil znění tohoto opatření, které bylo postoupeno Poslaneckou sněmovnou. Tento legislativní proces lze sledovat zde http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=752&O=7. Bohužel ve výsledku není zajištěno, že informace o vlastnících budou vůbec zveřejňovány, tato novela přináší zcela zbytečný nárůst administrativy, zveřejňované informace budou neověřitelné a neveřejné atd.

[1] http://www.nfpk.cz/anonymita-prijemcu-verejnych-prostredku-vitezu-verejnych-zakazek-prijemcu-dotaci-najmu

[2] http://www.nfpk.cz/cz/aktuality/4049

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi