Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

A) Popis problému

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Pokud budou strany muset hospodařit transparentně, velmi se jim ztíží možnost černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.

Stávající zákon je zcela nedostatečný, praxe financování stran kritická. Zásadními problémy je to, že:

 • Hospodaření stran je neprůhledné.
 • Nepodléhá dostatečné nezávislé obsahové kontrole.
 • Dochází k eskalaci výdajů za volební kampaně.
 • Data o financování jsou pro veřejnost dostupná v jediné vytištěné kopii v parlamentu.
 • Dlouhodobě se spekuluje o černých kontech velkých stran.
 • Stávající praxe přispívá k privatizaci politiky.

B) Navrhované řešení

Regulace přijímání darů

 • zákaz přijímání darů a bezúplatných plnění od právnických osob

(právnické osoby nemají volební právo, nerozhodují proto o zastupitelích a neexistuje

objektivní důvod, proč by měly mít možnost poskytovat stranám dary)

 

 • povinnost převádět dary nad 10.000,- jen bezhotovostně
 • vykazování nepeněžních darů a bezúplatných plnění
 • dary pouze od osob s volebním právem

(pro osoby s trvalým pobytem, které jsou občany jiného státu a nemají právo volit, neexistuje objektivní důvod pro to, aby měly možnost poskytovat dary stranám pro parlamentní, krajské, senátní, komunální či prezidentské volby.

 • Definice členského příspěvku

Kontrola vlastněných právnických osob

(Právnické osoby s majetkovým podílem politických stran představují rizikové subjekty, skrze které lze nepřímo financovat strany. K omezení netransparentního prostředí by měla přispět přísnější kontrola – audit či zavedení pravidel pro vykazování účetnictví.)

Předvolební kampaně a jejich regulace

 • Regulace reklamy

(Všechna předvolební inzertní sdělení a všechny předvolební propagační materiály12 musí být viditelně označeny logem a/či názvem strany, která inzerci zadává a hradí. Pokud inzerci

objednává jiná osoba, musí označit inzerci svým jménem a nahlásit ji kontrolnímu úřadu).

 • Samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje pro předvolební kampaň
 • Zavedení limitů na výdaje volebních kampaní

Veřejný přístup k údajům o financování politické strany

 • transparentní účet
 • on-line zveřejňování vyúčtování a jeho podoba
 • každoroční zpráva o stavu financování politických stran

Kontrola

 • zajištění nezávislosti auditorů
 • nezávislý úřad

 

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Některé požadavky nevládních organizací byly zapracovány do vznikajícího zákona o financování politických stran, nicméně z důvodu neustálých obstrukcí se tento zákon nepodařilo projednat a nakonec spadl po stůl z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny kvůli konání předčasných voleb. V každém případě zásadním nedostatkem tohoto zákona byla absence kontrolního orgánu, který by kontroloval dodržování pravidel a tedy financování politických stran. Bez systémové kontroly je přijetí tohoto zákona poněkud bezzubé viz http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/karolina-peake/v-mediich/strany-se-neshodly-na-vzniku-uradu-pro-kontrolu-jejich-financi--100488/

D) Protiargumenty

Jediný používaný protiargument je zvýšená administrativa, která se nicméně zvýší pouze v určité míře. Odpůrci řešení této problematiky často se snaží zamezit tomu, aby byl zřízen kontrolní orgán, který by dodržování těchto pravidel kontroloval.

Ostatní legislativní úpravy

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování