Naše legislativní aktivity týkající se korupce.
2. května 2014 | Veřejné zakázky

Paragrafové znění návrhu novely zákona o veřejných zakázkách iniciativy Konec korupci!

Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci!
Principy návrhu novely zákona o veřejných zakázkách
Provedení návrhu novely zákona o veřejných zakázkách
Paragrafové znění návrhu novely zákona o veřejncých zakázkách iniciativy Konec korupci!
Problém dodavatelů a subdodavatelů vlastněných osobami přidělující veřejné zakázky
Odkrytí majetkových struktur dodavatelů a subdodavatelů až po konečné majitele jež jsou fyzickými osobami
Doložení majetkových struktur dodavatelů a subdodavatelů ve veřejných zakázkách až po konečné majitele
Články, odkazy

 

Paragrafové znění ve formátu PDF si můžete stáhnout rovněž na tomto odkazu.

 

Komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona,
kterým se mení zákon c. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
(Senátní tisk 241)

K bodu 106:

V § 68 odstavec 3 písm. b) zní:

„b) seznam subdodavatelů a popis plnění, které má každý subdodavatel uchazeči v rámci veřejné zakázky poskytnout, a dále seznam osob, s jejichž pomocí či prostřednictvím má subdodavatel plnit veřejnou zakázku či její část nebo které mají subdodavateli k plnění veřejné zakázky poskytnout věc, službu či právo (dále jen „nepřímý subdodavatel“), a popis plnění, které má každý nepřímý subdodavatel takto poskytnout a údaj o tom, kterému subdodavateli je má poskytnout; toto se nevztahuje na případy, kdy hodnota předpokládaného plnění poskytovaného takovou osobou za účelem realizace veřejné zakázky nepřevyšuje 500 000 Kč,“


Za bod 123. se vkládá nový bod 124.

Za § 81 se vkládá nový § 81a, který včetně poznámek pod čarou č. 55a, 55b, 55c, 55d a 55e zní:

„(1) Vybraný uchazeč předloží do 30 dnů od uplynutí lhůty uvedené v § 110 odst. 4, nejpozději však před uzavřením smlouvy se zadavatelem, seznam osob, které mají k okamžiku podání nabídky přímou či nepřímou55a) účast, podíl či členství, anebo právo na podíl na zisku za účetní období, ve kterém se podává nabídka, na osobě vybraného uchazeče, jeho subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b) (dále jen „podílníci”). V seznamu se uvedou všichni podílníci, o kterých vybraný uchazeč, subdodavatel a nepřímý subdodavatel vědí nebo které s péčí řádného hospodáře mohli zjistit, a to strukturovaně dle způsobu, jakým se na těchto osobách či jejich zisku podílejí, a s uvedením údajů o výši tohoto jejich podílu.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se vztahuje i na uchazeče, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu podle § 82 odst. 4. Takový uchazeč je povinen předložit seznam podle odstavce 1 do 30 dnů od oznámení, že s ním bude uzavřena smlouva, nejpozději však před uzavřením smlouvy se zadavatelem.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na podílníky

a) osob, jejichž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice55b) či na obdobném trhu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
b) držící svůj podíl prostřednictvím fondu kolektivního investování55c) či jednotky kolektivního investování podléhající veřejnoprávnímu dohledu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo
c) osob, které vykonávají činnost podléhající veřejnoprávnímu dohledu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v rámci kterého jsou tyto osoby povinny dokládat původ základního kapitálu a způsobilost osob, které na
nich mají přímou či nepřímou majetkovou účast 55d).

(4) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 doloží vybraný uchazeč skutečnosti uvedené v odstavci 1 takto:

a) výpisem z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku, z něhož lze zjistit, jaké osoby mají majetkovou účast, podíl či členství na osobě zapsané do takového rejstříku,
b) výpisem z evidence emisí vedené osobou oprávněnou k vedení takové evidence v České republice či v zahraničí, nebo
c) výpisem z obdobné evidence vydaného osobou, která vykonává investiční činnost úschova investičních nástrojů podle zvláštního zákona55e) či obdobnou činnost podle zahraničního práva spočívající ve vedení evidence imobilizovaných či zaknihovaných cenných papíru.

(5) Výpisy podle odstavce 4 lze předložit ve formě získané na základě užití dálkového přístupu k danému rejstříku či evidenci v souladu s § 149. Ustanovení § 51 odst. 7 věta čtvrtá a pátá a § 57 odst. 2 se použijí přiměřeně.

(6) Za správnost, pravdivost a úplnost dokládaných skutečností a předložených dokladů nese odpovědnost vybraný uchazeč.

(7) V případě, že vybraný uchazeč není schopen při vynaložení veškeré péče, kterou je možno od něho požadovat, zjistit identitu všech podílníků, přičemž celkový podíl těchto podílníku nepřesahuje 5 % na celkové účasti či zisku vybraného uchazeče, subdodavatele či nepřímého subdodavatele v daném účetním období, je vybraný uchazeč oprávněn nahradit část seznamu čestným prohlášením o této skutečnosti.

(8) Postupuje-li vybraný uchazeč podle odstavce 7, je povinen po dobu plnění zakázky a dále po dobu 3 let po splnění smlouvy dokládat,

a) kterým osobám, na jaké účty a v jaké výši vyplatil vybraný uchazeč, subdodavatel a nepřímý subdodavatel, zisk či jeho část anebo jiné vlastní zdroje, a to výpisem z banky či jiné finanční instituce; výpis se předloží vždy do 30 dnů po vyplacení uvedených prostředků, a
b) jaká je celková výše rozdělovaného zisku nebo jiných vlastních zdrojů vybraného uchazeče, subdodavatele a nepřímého subdodavatele, a to předložením účetní závěrky; účetní závěrka se předloží do 6 měsíců od ukončení každého účetního období.

(9) Porušení povinností předložit řádně a včas seznam nebo doklady uvedené v odstavci 1, 4, 7 a 8 má stejné důsledky, jako kdyby vybraný uchazeč neposkytl řádnou součinnost podle § 82 odst. 4. Dojde-li k porušení těchto povinností po uzavření smlouvy se zadavatelem, použije se obdobně § 156a odst. 4.

(10) Povinnost podle odstavce 8 a odpovědnost za její porušení podle odstavce 9 přechází i na právní nástupce dodavatele.

________________________________________________
55a) § 66a zákona c. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55b) § 55 zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
55c) Zákon c. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdější předpisů.
55d) Např. zákon c. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon c. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
55e) § 4, odst. 3, písm. a) zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. “
________________________________________________

K bodu 176:

V§ 147a odstavec 1 písm. c) zní:
„c) informace a dokumenty předložené podle § 81a a § 156a až 156c.“
a v § 147a se vypouštějí odstavce 4, 5, 6, a 7 a odstavec 8 se přečísluje na odstavec 4, v němž
se slova „seznamu subdodavatelů“ nahrazují slovy „informací a dokumentu předložených
podle § 81a a § 156a až 156c“.

Za bod 185. se vkládá nový bod 186:

Za § 156 se vkládají nové § 156a až 156c, které včetně poznámky pod čarou c.85 znějí:

㤠156a

(1) Dodavatel předloží do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němž došlo ke změně podílníku dodavatele, subdodavatele či nepřímého subdodavatele uvedeného v § 68 odst. 3 písm. b), přehled všech takových změn, ke kterým došlo v uplynulém kalendářním čtvrtletí, a
to způsobem a s náležitostmi uvedenými v § 81a.

(2) Změní-li se okruh subdodavatelů či nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b), předloží dodavatel informaci o tom spolu s popisem plnění, které má nový subdodavatel poskytnout v rámci veřejné zakázky dodavateli nebo které má nový nepřímý subdodavatel takto poskytnout subdodavateli, s údaji o tom, kterému subdodavateli je má poskytnout, a se seznamem podílníku takového subdodavatele či nepřímého subdodavatele, a to způsobem a se všemi náležitostmi podle § 81a ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy s takovým subdodavatelem či nepřímým subdodavatelem.

(3) Povinnost podle odstavce 1 a 2 se netýká podílníku subdodavatelů či nepřímých subdodavatelů uvedených v § 81a odst. 3. Povinnost podle odstavce 1 trvá po dobu plnění zakázky a dále po dobu 3 let po splnění smlouvy. Povinnost podle odstavce 2 trvá po dobu plnění zakázky.

(4) Nesplní-li dodavatel povinnost podle odstavce 1 nebo 2 anebo uvede-li při jejím plnění vědomě neúplné či nesprávné údaje, muže mu být uložena pokuta až do výše souhrnu peněžních prostředků, které do dne vyměření pokuty dodavatel obdržel od zadavatele v souvislosti s veřejnou zakázkou.

(5) Povinnost podle odstavce 1 a 2 a odpovědnost za její porušení podle odstavce 4 přechází i na právní nástupce dodavatele.

§ 156b

Dodavatel předloží do 6 měsíců od splnění smlouvy se zadavatelem seznam všech subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b), všech svých podílníku a všech podílníku všech subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů uvedených v §
68 odst. 3 písm. b) k okamžiku splnění smlouvy, a to způsobem a se všemi náležitostmi podle § 68 odst. 3 a 81a. To neplatí pro podílníky uvedené v § 81a odst. 3.

§ 156c

(1) Jakákoli osoba, jež se jako dodavatel, subdodavatel či nepřímý subdodavatel podílela na realizaci jedné či více veřejných zakázek a která obdržela v účetním období peněžní plnění přímo či nepřímo pocházející z veřejných zdrojů v souhrnné výši alespoň 20 000 000 Kč, je
povinna nejpozději do šesti měsíců od uplynutí tohoto účetního období předložit příslušnému orgánu podle zvláštního zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosu z trestné cinnosti85) údaje o všech svých podílnících v průběhu předchozího účetního období, a to
způsobem a s náležitostmi uvedenými v § 81a. Stejnou povinnost má tato osoba i vzhledem k dalším term účetním obdobím následujícím po účetním období, ve kterém obdržela plnění uvedené ve větě první.

(2) Subdodavateli či nepřímému subdodavateli vzniká povinnost podle odstavce 1 pouze ohledně těch plnění, u kterých mu při vzniku vztahu, plnění závazku z tohoto vztahu či kdykoliv později bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem muselo být zřejmé, že tato
plnění pocházejí z veřejných zdrojů.

(3) Při plnění povinnosti podle odstavce 1 povinná osoba vždy též uvede, od kterého zadavatele, dodavatele či subdodavatele jednotlivá plnění obdržela, výši těchto plnění a údaj o tom, ke které veřejné zakázce se tato plnění vztahují.

(4) Nesplní-li povinná osoba povinnost uvedenou v odstavci 1 anebo uvede-li při jejím plnění vědomě neúplné či nesprávné údaje, muže jí příslušný orgán podle zvláštního zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosu z trestné cinnosti85) uložit pokutu až do výše
součtu veškerých peněžních prostředků, které jí byly plněny v účetním období, za které povinnost řádně nesplnila, a které přímo či nepřímo pocházejí z veřejných zdrojů.

(5) Povinnost podle odstavce 1 a odpovědnost za její porušení podle odstavce 4 přechází i na právní nástupce dodavatele, subdodavatele či nepřímého subdodavatele.

________________________________________________
85) § 35 zákona c. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů..“
________________________________________________

Ke stávajícímu bodu 186:

V § 157 odst. 2 se doplňuje písmeno g), které zní:
„g) informace a dokumenty předložené podle § 81a a § 156a až 156c.“

 

Stručné odůvodnění:

Tento návrh k zákonu o veřejných zakázkách připravily ve spolupráci s odborníky Nadační fond pro boj proti korupci a sdružení Veřejnost proti korupci.

Tento komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon c. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu, (tisk PSP 370), který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, integruje pozměňovací návrh posl. Farského a dalších poslanců (TOP 09) a pozměňovací návrh posl. Petru (CSSD) předložených v Poslanecké sněmovně a je doplněn o úpravy beroucí v potaz připomínky Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

Jádro návrhu spočívá v tom, že účastník soutěže o veřejnou zakázku nesmí být totožný s osobou, která o této zakázce rozhoduje. Není-li tato podmínka zajištěna, nemůže existovat efektivní soutěž o veřejnou zakázku a ani nelze dosáhnout úspor peněz z veřejných rozpočtu vynaložených na veřejné zakázky. K dosažení tohoto cíle návrh vyžaduje rozkrytí vlastníku firem účastnících se veřejných zakázek, a to nejen u dodavatelů, ale i u jejich subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů, až po konečného vlastníka-fyzickou osobu. Návrh provádí jedno ze zásadních protikorupčních opatření navržených Národní ekonomickou radou vlády (NERV).1

Návrh vyjímá z pravidla transparentnosti subjekty, které podléhají pravidlům transparentnosti, co se týče vlastnické struktury, jakož i zdrojů financování v rámci dohledu veřejnoprávních orgánu (banky, pojišťovny atd.) či regulatorních povinností vyplývající pro kotované společnosti z pravidel účasti na regulovaném trhu.

Na základe připomínek clenu Platformy pro transparentní veřejné zakázky byly do návrhu zapracovány záruky proti možnému zneužití pravidla transparentnosti vlastnických struktur účastníků veřejných zakázek. Proto je uchazečům, kteří v dobré víre nemohou dohledat některé své minoritní akcionáře, poskytnuta možnost, aby dokumenty dokládající vlastnickou strukturu mohli nahradit účetními a či jinými dokumenty.

________________________________________________
1 „Firmy, které jsou vlastněné skrze akcie na doručitele, nemají jasnou vlastnickou strukturu, co umožňuje zadávání veřejných zakázek firmám přímo spřízněným s těmi, co o dané zakázce rozhodují. Je nezbytné, aby se do veřejných soutěží mohly přihlašovat jen ty firmy, které mají jasnou vlastnickou strukturu vystopovatelnou až k fyzickým osobám.“ (Novotný, J., Lichard, T., Palguta, J., Korupce: Nejen fiskální problém a jeho řešení (Kapitola 4) in Kohout, P. a kol., Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci, Národní ekonomická rada vlády, Boj proti korupci, červen 2011, str. 45).
________________________________________________


Návrh je v souladu s právem Evropské unie, neboť implementuje doporučení Rady EU, nejvyššího orgánu Evropské unie, která v tomto doporučení uvedla, že "jeden prvek regulačního rámce veřejných zakázek, konkrétně určitý druh akcií společností, který umožnuje zcela anonymní převod majetku, by nemel uniknout pozornosti," a v návaznosti na to doporučila České republice pro období 2011-2012 „urychlit provádění protikorupční strategie v souladu se stanovenými cíli a přijmout příslušná opatření týkající se anonymního držení
akcií.“2 V souvislosti s prezentací tohoto návrhu bylo rovněž získáno kladné stanovisko Evropské komise.

________________________________________________
2 Doporučení Rady Evropské unie ze dne 12. července 2011 k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2011–2014 (2011/C 212/02)