Naše legislativní aktivity týkající se korupce.
2. května 2014 | Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 

Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci!
Principy návrhu novely zákona o veřejných zakázkách
Provedení návrhu novely zákona o veřejných zakázkách
Paragrafové znění návrhu novely zákona o veřejných zakázkách iniciativy Konec korupci!
Problém dodavatelů a subdodavatelů vlastněných osobami přidělující veřejné zakázky
Odkrytí majetkových struktur dodavatelů a subdodavatelů až po konečné majitele jež jsou fyzickými osobami
Doložení majetkových struktur dodavatelů a subdodavatelů ve veřejných zakázkách až po konečné majitele
Články, odkazy

 

INICIATIVA KONEC KORUPCI! SE BIJE ZA SLUŠNÉ PODNIKATELE
Motto: Neučiní-li demokraté přítrž korupci, mohou korupčníci učinit přítrž demokracii

Právě teď je šance změnit zákony tak, aby děsivá korupce v ČR dostala konečně přímý úder. Klíčový zákon o veřejných zakázkách má sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednávat 7. října 2011. Málokdy se může tlak na poslance vyplatit podnikatelům v takové míře jako nyní. Co po poslancích chtít? Iniciativa Konec korupci!, společný projekt Nadačního fondu proti korupci (NFPK) a občanského sdružení Veřejnost proti korupci (VPK), připravila návrh úprav tohoto zákona, které jdou k podstatě věci.

Hlavní zásady návrhu NFPK-VPK

1. Vítěz veřejné zakázky musí prokázat svou vlastnickou strukturu Každý vítěz veřejné zakázky, jenž je právnickou osobou, ať už českou nebo zahraniční, bude mít povinnost nezávisle a objektivně doložit svou vlastnickou strukturu až po konečné majitele - fyzické osoby.
2. Konec „malým domů“ Osoba jednající jménem zadavatele nesmí rozhodovat o přidělení zakázky, o kterou soutěží společnost, v níž má tato osoba nebo osoba jí blízká majetkový podíl. S takovou společností nelze uzavřít veřejnou zakázku.
3. Vítěz rozkryje poskytnuté výhody a dary Osoby povinné dokládat majetkovou strukturu budou rovněž povinny rozkrýt hodnotu poskytnutých darů či jiných výhod lidem, kteří se podílejí na zadávání a vyhodnocování veřejné zakázky, a také politickým stranám spojeným s těmito lidmi.

Které problémy návrh NFPK-VPK vyřeší

1. Značnou předraženost veřejných zakázek Ta je způsobena tím, že cena zakázky, kterou získala korupční společnost, musí být zvýšená o určitou „prémii“ - obvykle 15% až 30% z ceny. Ona „prémie“ je úplatkem, který si úředník, politik či lobbista jednající jménem zadavatele vybere od dodavatele zakázky ve formě dividendy.
2. Absenci skutečné soutěže o veřejné zakázky Vlastní-li zadavatel firmu, která se o veřejnou zakázku uchází, žádná skutečná soutěž neprobíhá. Takový zadavatel je ve střetu zájmů, a tudíž nemůže rozhodovat objektivně; přidělí-li zakázku „vlastní“ společnosti, dopouští se korupce či přímo úplatkářského trestného činu, který však za současného právního stavu nelze nijak prokázat.
3. Vyhrazení veřejných zakázek pouze subjektům napojených na zadavatele Dlouhodobý efekt používání uvedené korupční praktiky vede k tomu, že „soutěží“ o veřejné zakázky se účastní pouze firmy ochotné dávat úplatky, a vylučováni jsou podnikatelé, kteří rozšířené úplatkářské praxi vzdorují.
4. „Vylévání“ peněz z veřejných zakázek do daňových rájů Fakt, že řetězec vlastníků společností, které získávají přes veřejné zakázky velké objemy peněz, končí v neprůhledných daňových rájích, není náhodný. Kvůli korupci dochází k „vylévání“ peněz daňových poplatníků mimo ČR, snižuje se daňová výtěžnost z veřejných zakázek, a nepřímo i zaměstnanost.

Co nastane po přijetí návrhu NFPK-VPK

1. Do tendrů o veřejné zakázky vstoupí skutečná soutěž Povinnost transparence majetkové struktury vyloučí ze zakázek ty společnosti, které jsou přímo vlastněné zainteresovanými politiky či úředníky. Tím se naruší existující struktury společností napojených na tyto osoby a uvolní se místo pro poctivé firmy.
2. Snížení cen zakázek Prostřednictvím skutečné soutěže o veřejné zakázky se sníží ceny zakázek. Kromě toho se zvýší transakční náklady pro „vylévání“ peněz z veřejných zakázek pomocí dividend skrze řetězce společností do daňových rájů.

V jakém vztahu je návrh NFPK-VPK k právu EU

1. Návrh je v souladu s Doporučením Rady Evropské unie Návrh NFPK-VPK přímo provádí Doporučení Rady EU, nejvyššího orgánu EU, z 12. července 2011. V preambuli tohoto textu doslova stojí, že vláda ČR sice nedávno přijala opatření pro zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, ale „jeden prvek regulačního rámce veřejných zakázek, konkrétně určitý druh akcií společností, který umožňuje zcela anonymní převod majetku, by neměl uniknout pozornosti“. V návaznosti na to pak po České republice pro období 2011 - 2012 požaduje „urychlit provádění protikorupční strategie v souladu se stanovenými cíli a přijmout příslušná opatření týkající se anonymního držení akcií.“
2. Návrh NFPK-VPK nyní posuzuje Evropská komise, vyjádří se brzy
V současné době Evropská komise zpracovává žádost o posouzení souladu mezi návrhem NFPK-VPK a právem EU. Evropská komise by měla vydat své stanovisko do 7. října 2011, kdy zasedá sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Důkazy potvrzující závažnost problému, jež návrh NFPK-VPK řeší

1. ČR se čerstvě dostala mezi nejzkorumpovanější země světa Poslední hodnocení konkurenceschopnosti zemí podle Světového ekonomického fóra ukazuje, že Česká republika klesla oproti minulému roku v oblasti korupce o 20 příček na 124. místo ze 142 zemí a zařadila se po bok zemí jako je Kamerun, Ukrajina či Mongolsko.
2. Neprůhledné firmy mají prokazatelně vyšší zisky Nedávná studie projektu zIndex prokázala na základě provedené ekonomické analýzy, že neprůhledné společnosti s listinnými akciemi na majitele dosahují v ČR při realizaci veřejných zakázek signifikantně vyšších zisků. Ty jsou o 23 % - 70 % vyšší, než je tomu u firem s jinou vlastnickou strukturou, což není vysvětlitelné žádnými standardními ekonomickými faktory.
3. Podnikatelé v ČR stále naléhavěji mluví o drtivé korupční praxi Množí se prohlášení zástupců úspěšných firem o běžné praxi uplácení ve veřejných zakázkách a o nemožnosti poctivých a slušných firem proniknout do korupcí ohrazeného systému zakázek.
V Praze 27. září 2011


Hana Marvanová, členka občanského sdružení Veřejnost proti korupci

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci