3. května 2017 | Tiskové zprávy

Stanovisko Nadačního fondu proti korupci

Nadační fond proti korupci dne 2. 5. 2017 prezentoval na tiskové konferenci svá zjištění k tzv. „šnečí fintě“, jak lze označit ustanovení § 257 písm. j) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z dílny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ÚOHS záhy reagoval tiskovou zprávou, ke které NFPK zveřejňuje toto stanovisko:

  1. ÚOHS v první řadě tvrdí, že "postup ÚOHS je při vedení správního řízení zcela zákonným, což opakovaně potvrzuje judikatura Nejvyššího správního soudu." 

Reakce NFPK: Ano, šnečí finta je podle zákona o zadávání zakázek legální, protože si ji ÚOHS do zákona zakomponoval. Snahou NFPK je docílit, aby došlo k změně zákona o zadávání zakázek tak, aby ÚOHS nemohl šnečí fintu používat. To bylo ostatně řečeno i na tiskové konferenci.

  1. ÚOHS uvádí, že byla prodloužena blokační lhůta, po kterou nemůže zadavatel uzavřít smlouvu, o 15 dnů na 60 dnů, co má být dostatečnou zárukou proti účelovému uzavření smlouvy a vyhnutí se zadavatele případné sankci za porušení zákona.

Reakce NFPK: Prodloužení blokační lhůty o 15 dnů není zárukou, že ÚOHS nebude šnečí fintu nikdy používat, když mu to zákon vysloveně dovoluje a do teď ji s oblibou využíval. Neexistuje žádná záruka, že budou všechny stížnosti rozhodnuty v této blokační lhůtě. Také toto tvrzení nijak neospravedlňuje cca 250 zmařených stížností v období let 2012 až 2017. Za těchto 250 zmařených stížností by měl někdo nést osobní zodpovědnost.

  1. ÚOHS uvádí, že disponuje stanoviskem Evropské komise, podle kterého je právní úprava šnečí finty v souladu s legislativou Evropské unie.

Reakce NFPK: Jestli ÚOHS disponuje nějakým stanoviskem Evropské komise, které vysloveně uvádí, že je šnečí finta v souladu s evropským právem, tak ať ji zveřejní. NFPK zašle ÚOHS žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou o toto stanovisko Evropské komise požádá.

  1. ÚOHS odkazuje na 2 věty z 8 stránkové podrobné právní analýzy, které se týkají rozkladů.

Reakce NFPK: Tyto 2 věty zůstaly v analýze administrativním nedopatřením. Nic nemění na skutečnosti, že zákon šnečí fintu umožňuje, jak ostatně ÚOHS sám ve své tiskové zprávě na vícero místech přiznává.

  1. Citujeme ze zprávy ÚOHS: „Je paradoxní, že tvrzení autora analýzy Nadačního fondu proti korupci o tom, jak Úřad umožňuje uzavření smluv bez věcného posouzení merita překračováním zákonných lhůt, vyvrací přímo jím uváděná čísla, když je zřejmé, že Úřad jako prvoinstanční orgán rozhoduje zcela běžně do 60 dnů (za rok 2016 činila průměrná lhůta pro vydání rozhodnutí 31 dnů, a to ještě při nezapočítání příkazů; s nimi by činila tato lhůta dokonce jen 19 dnů), takže je evidentní, že v drtivé většině případů dojde k vydání rozhodnutí Úřadem před koncem šedesátidenní blokační doby. Jestliže tomu tak v ojedinělých případech nebude (přičemž zde je třeba spatřovat důvod zejména v jednání účastníků, jež předkládají návrhy na provedení znaleckých posudků apod.), má Úřad zachovánu možnost nařídit předběžné opatření, a to podle obecné úpravy obsažené ve správním řádu."

Reakce NFPK: Vzhledem k tomu, že ÚOHS do dnešní doby tímto způsobem zmařil cca 250 stížností, přičemž poslední takovéto rozhodnutí je datováno k 19. 4. 2017, existují tak trochu důvodné obavy, že bude ÚOHS svoji oblíbenou šnečí fintu používat i v budoucnosti, když mu to rukou ÚOHS psaný zákon vysloveně umožňuje. Nic na tom nezmění ani tvrzení ÚOHS, že „zcela běžně“ rozhoduje do 60 dnů. „Zcela běžně“ totiž neznamená vždy.

Jak NFPK prezentoval novinářům, vydání předběžného opatření je jen na uvážení úředníka, není na něj právní nárok a nelze se vůči nevydání předběžného opatření nijak bránit.

NFPK v brzké době zašle na ÚOHS žádost o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože si rád ověří, u kolika z těch 250 zmařených stížností bylo nařízeno znalecké dokazování, jímž ÚOHS odůvodňuje použití šnečí finty. Ostatně tento argument ÚOHS je zcela absurdní a v demokratickém právním státě nepřípustný, protože vede k závěru, že ÚOHS nerozhoduje o stížnostech, které vyžadují odbornější posouzení.

Jak jsme uvedli na tiskové konferenci, v okolních zemích šnečí finta možná není a zadavatel může uzavřít smlouvu až potom, co kontrolní orgán vydá rozhodnutí o tom, zda je anebo není stížnost oprávněná. Stejného právního stavu chce NFPK dosáhnout i v České republice.

Jestli je cílem ÚOHS efektivní fungování kontroly zákonnosti při zadávání veřejných zakázek, neměl by mít sebemenší důvod nepodpořit iniciativu NFPK na pozitivní změnu zákona, podle které by nebylo možné uzavřít smlouvu, dokud není rozhodnuto o stížnosti některého z dodavatelů. Nechápeme proto, proč ÚOHS brání šnečí fintu místo toho, aby ji ze zákona odstranil. NFPK bude dále ve své iniciativě na pozitivní změnu zákona pokračovat a neodradí jej ani zavádějící mediální výstupy ÚOHS.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, email: miroslav.cak@nfpk.cz