S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
28. listopadu 2012 | Publikace

Korupce ve zdravotnictví - analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví

Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu činily v roce 2010 celkové výdaje na zdravotní péči v České republice cca 284 miliardy korun, z toho cca 214 miliard (tři čtvrtiny) vynaložily zdravotní pojišťovny, cca 42 miliard (15 procent) vynaložily domácnosti, cca 25 miliard (9 procent) bylo hrazeno z veřejných rozpočtů a zbylé 3 miliardy (1 procento) bylo hrazeno z vedlejších zdrojů (neziskové organizace, soukromé pojištění a zaměstnavatelé, kteří hradí zaměstnancům preventivní prohlídky). Vládní výdaje (tj. výdaje státního rozpočtu, místních rozpočtů a výdaje zdravotních pojišťoven) na zdravotnictví tedy činily v roce 2010 cca 239 miliard korun.

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“ nebo „fond“) na konci roku 2012 zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti.

Materiál je rozčleněn do 4 kapitol, 22 podkapitol a 17 subpodkapitol. Jsou zde popsány kauzy týkající se stanovování cen léčiv a výše jejich úhrad, elektronické zdravotní knížky IZIP, privatizace a rušení zdravotních ústavů, pronájmu a privatizace dialyzačních pracovišť a laboratoří, privatizace tkáňových bank a dále předraženosti nákupů v důsledku existence tzv. prostředníků v dodávkách zdravotnického materiálu, pronájmu účetních či právních služeb. Nalezneme zde i popis okolností prodeje zdravotnických zařízení (typicky nemocnic) do soukromých rukou a snahy o privatizaci veřejného zdravotního pojištění a zavádění tzv. řízené péče. Nakonec jsou uvedeny některé skutečnosti k osobě bývalého dlouholetého předsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, bývalého prvního náměstka na Ministerstvu zdravotnictví a bývalého poslance Marka Šnajdra. Zmíněny jsou rovněž i skutečnosti k osobě bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.

Studie jasně dokládá, že problémy s nedostatkem financí v českém zdravotnictví, mající za následek současné omezování lékařské péče (např. rušení akutních lůžek či neprodlužování smluv s nemocnicemi), jsou nezřídka důsledkem záměrného a cíleného vyvádění veřejných prostředků z českého zdravotnictví do soukromých rukou a důsledkem privatizace zdravotnických zařízení a lukrativních zdravotnických služeb.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace - přehledová analýza (28. 11. 2012)