24. února 2014
|

Volby do Rad veřejnoprávních médií

Volby do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu jsou v plném proudu. NFPK pozval k dotazníkovému šetření všech 64 kandidátů a dotazoval se rovněž členů Volebního výboru. Volby pod drobnohledem jsou totiž zpravidla průhlednější a zároveň přinášejí důležité poznatky. Veřejnoprávním médiím musí být věnována patřičná pozornost, neboť jejich cílem je sledovat veřejný zájem a jsou ve značné míře financovány z koncesionářských poplatků.

Jednotlivé kandidáty navrhovaly nevládní organizace, které splnily zákonem dané povinnosti. V polovině února 2014 Volební výbor Poslanecké sněmovny zúžil počet kandidátů na 45 do Rady České televize a 19 do Rady Českého rozhlasu (celkově tedy 64). Dne 5.3.2014 proběhlo další kolo výběru kandidátů a konečné slovo v tom, kdo se nakonec stane radním, bude mít v polovině března 2014 Poslanecká sněmovna.

Dotazník NFPK je rozdělen do 7 částí:

  1. Nezávislost veřejnoprávních médií (dále VPM)
  2. Svoboda vyjadřování se zaměstnanců VPM
  3. Hospodaření VPM
  4. Volby generálního ředitele VPM
  5. Střet zájmů
  6. Kvalita vysílaného obsahu
  7. Vlastní přidaná hodnota

Cílem dotazníkového šetření je zdůraznění významu voleb, přispění k průhlednějším podmínkám výběru kandidátů, vytvoření jasných stanovisek kandidátů ke konkrétním palčivým otázkám, zjištění kritérií výběru členů volební komise či vyvození cenných závěrů ze zaslaných odpovědí.

Odpovědi zaslalo NFPK 32 kandidátů, což znamená přesně 50% návratnost. Ze zaslaných odpovědí bylo možné dojít k následujícím závěrům:

1. 31 kandidátů sdělilo (1 kandidát se zdržel odpovědi), že není na místě, aby speciální tým pro posouzení stížnosti sestavoval pouze člen vedení VPM, vůči kterému byla příslušná stížnost mezi jinými namířena. Všichni kandidáti zároveň popsali postup, který doporučují pro případ, že VPM čelí stížnosti na ztrátu své nezávislosti. Doporučení se týkala jednak zajištění expertního posouzení dané stížnosti a jednak i poznatků pro správné nastavení posuzování těchto případů.

2. 24 kandidátů doporučilo, aby zaměstnanci VPM měli možnost podat stížnost na ohrožení nezávislosti VPM anonymně.

3. Většina kandidátů, kteří zaslali odpověď, uvedla případy, kdy měla pocit, že dochází k nežádoucí manipulaci zpravodajství v VPM. 18 kandidátů nesouhlasí (9 kandidátů souhlasí) s nařízením, že zaměstnanec VPM musí mít svolení pro případ, že by měl v úmyslu se jakkoliv vyjádřit novinářům z jiných médií v souvislosti s VPM. Ještě více odmítaví byli radní v souvislosti s nařízením, že zaměstnanec VPM musí mít svolení pro případ, že by měl v úmyslu se jakkoliv vyjádřit na sociálních médiích v souvislosti s VPM – s tímto nařízením nesouhlasilo 21 kandidátů.

4. 32 kandidátů podporují zavedení nařízení, aby VPM požadovala po vítězi veřejných zakázek úplné rozkrytí vlastnické struktury až po fyzickou osobu. Zároveň popsali doporučení týkající se zlepšení hospodaření VPM a 29 kandidátů (3 se zdrželi) uvedlo, že v případě zvolení budou požadovat po vedení VPM podrobnosti ve věci aktivit externích společností, které na základě požadavku vedení VPM lobbují uvnitř Poslanecké sněmovny.

5. 17 kandidátů podpořilo návrh, aby generální ředitel VPM povinně vedl elektronicky přístupný veřejný diář (5 kandidátů se odpovědi zdržela). 25 kandidátů rovněž usoudilo, že je nevhodné, aby jeden z kandidátů na pozici generálního ředitele VPM se krátce před finální volbou setkal s premiérem či s jiným vrcholným politikem. Kandidáti rovněž uvedli klíčová kritéria pro výběr generálního ředitele VPM – nejčastěji byla zdůrazňována schopnost nepodlehnout politickým tlakům, umění komunikace či jasná koncepce a poslání média veřejné služby.

6. 23 kandidátů by podpořilo návrh (6 se zdrželo, 3 byli proti), aby radní VPM měl povinně uvedenou svoji kontrolní funkci VPM v případě, že vystupuje v pořadu VPM. Podporu by si nicméně nezískal návrh, aby radní VPM mohl vystupovat v VPM pouze v případě, že se příslušný případ týká práce Rady VPM (proti 19, pro 11, 2 zdrželi se). Všichni kandidáti by požadovali vysvětlení od ředitele VPM v případě, že by bylo podezření ze skryté podpory soukromých společností či zájmových skupin ve VPM. Kandidáti dále uvedli další návrhy v oblasti zabránění nežádoucího střetu zájmu.

7. Kandidáti rovněž uváděli, jakým zahraničním pořadem by se VPM mohla inspirovat (nejčastěji zaznívaly pořady stanice BBC) a rovněž zhodnotili vlastní praktický přínos pro případ, že by byli zvolení radními.

Připojujeme všechny odpovědi radních, které jsou členěné jednak dle jednotlivých kandidátů a jednak dle otázek. V příloze najdete rovněž popis kritérií výběru kandidátů u 3 členů volební komise – poslanců Niny Novákové, Jana Birkeho a Zdeňka Soukupa.

Přílohy:

Zodpovězené dotazníky – podle jednotlivých kandidátů

Zodpovězené dotazníky – Otázka nezávislosti veřejnoprávní médií

Zodpovězené dotazníky – Svoboda vyjadřování se zaměstnanců VPM

Zodpovězené dotazníky – Hospodaření VPM

Popis kritérií výběru kandidátů u 3 členů volební komise

 

Kontakt: Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK, tel.: 734 850 786, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.